Fundacja

MISJA FUNDACJI

Głównymi misjami są:

– wspieranie wszystkich osób znajdujących się w potrzebie, a w szczególności osób zatrudnionych w transporcie oraz członków ich rodzin oraz osób współpracujących z branżą transportową,

–   popularyzowanie wśród społeczeństwa postaw, wartości i zachowań społecznych, takich jak gotowość poświęcenia na rzecz ogółu dla wspólnego dobra, chęć niesienia pomocy słabszym i doświadczonym przez los, które to wartości służą budowie dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego,

–  wsparcie dla osób w rozwijaniu ich talentów oraz pasji, zwłaszcza poprzez naukę, szkolenie przy użyciu nowoczesnych technologii informatycznych, wspomagających procesy dydaktyczne jest niezwykle ważnym wyzwaniem dla dzisiejszego świata.

Najważniejszymi wartościami, którymi kieruje się Fundacja w swoich działaniach są: dobro wspólne, troska o słabszych i starszych osobach, wzajemny szacunek, pracowitość, wiarygodność, uczciwość i zaangażowanie w rozwój społeczny poprzez rozwój jednostki.

CELE FUNDACJI

Nadrzędnym celem Fundacji jest działalność na rzecz osób zatrudnionych w transporcie i członków ich rodzin oraz osób współpracujących z branżą transportową, jak również na rzecz ogółu społeczeństwa poprzez:

a) działania propagujące nowoczesne rozwiązania logistyczne w transporcie drogowym,

b) wszelkie działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego, a w szczególności propagowanie nowych technologii w transporcie drogowym oraz w logistyce,

c) prowadzenie działalności na rzecz poprawy sytuacji społecznej, materialnej, kulturalnej i bytowej osób zatrudnionych w branży transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z wieloletnim stażem pracy w transporcie, łączących swoją przyszłość z osobistym rozwojem i karierą zawodową z branżą transportową,

d) wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości, wspieraniu edukacji ekonomicznej i edukacji finansowej,

e) promowanie – wzorem Fundatora – aktywności gospodarczej, w której sukces osobisty i finansowy łączy się ze społeczną odpowiedzialnością i wynika z gotowości poświęcenia na rzecz ogółu, wysiłku dla wspólnego dobra oraz chęci niesienia pomocy słabszym
i doświadczonym przez los,

f) dążenie do upowszechniania koncepcji społeczeństwa obywatelskiego, w tym przedstawiania i reprezentowania jej wobec organów państwowych i samorządowych oraz innych instytucji państwowych
i prywatnych, 

g) wspieranie pomysłów i rozwiązań na realizowanie nowych projektów związanych z rozwojem technologicznym i organizacyjnym branży transportowej,

h) wsparcie osób w rozwijaniu ich talentów i pasji poprzez naukę, szkolenie przy użyciu nowoczesnych technologii informatycznych, wspomagających procesy dydaktyczne,

i) organizowanie różnego rodzaju projektów, eventów oraz innego rodzaju wydarzeń artystycznych, muzycznych, biznesowych.

KAPITUŁA FUNDACJI:

  • Adam Byglewski
  • Władysław Bojarczyk
  • Marian Szamatowicz
  • Janusz Tomaszewski
  • Wojciech Strzałkowski

ZARZĄD FUNDACJI:

  • Jerzy Wojciech Szaciłowski – Prezes Zarządu